Nærum Grundejerforenings historie

Uddrag af ”Nærum Grundejerforening 75 år” udgivet af NG i 1981. Redaktion Niels Brühl

Foreningens stiftelse i 1906.

Onsdag den 14. november 1906 kl. 7 eftermiddag samledes 23 grundejere på Nærum Hotel og dannede Grundejerforeningen for Nærum og Omegn, med havebrugskandidat A.P. Hansen formand, N. Andreasen – næstformand, malermester V. Arentoft, gartner A. Hansen, skræddermester R.J.P. Andersen, tømrer Chr. Mortensen – suppleant, smedemester Aastrøm og snedkermester Olsen – revisorer.

Det vedtoges at betragte den 14. november 1906 som stiftelsesdagen for foreningen.

Lørdag den 1. december 1906 kl. 7 eftermiddag bestyrelsesmøde på Nærum Hotel.

Mellem de fremkomne forslag, der alle sigtede til at fremme byens tarv, anbefaledes særligt, som mest påtrængende, – at anmode det rekonstruerede sogneråd om i henhold til sundhedsvedtægtens § 4 og 5 samt brandlovens § 5-at forsyne byen med tilbørligt afløb for regn-, spilde- og grundvand – idet det hidtil på ulovmedholdelig måde har været forment og delvis umuliggjort grundejerne at blive ovennævnte vandbeholdninger kvit.

For spilde- og møddingvand fordres det endog, at det skal nedkules i ejernes grund, hvorved det i den porøse undergrund flyder fra den ene brønd til den anden.

Formanden A.P. Hansen oplyste desuden, at gadekæret ikke havde været oprenset i ca. 27 år, og i al denne tid havde blodige udskylninger fra slagtehusene, druknede hunde og katte m.m. samt pløret fra en stump rendesten på lovstridig måde fundet vej deri. Det er ungdommens bade- og vadested.

Formanden fik bestyrelsens bemyndigelse til at henstille til sognerådet, om det ikke ville have en heldig økonomisk betydning for kommunen at give koncession på elektrisk drift af en sporvogn fra Ny Holte gennem Søllerød og Nærum til Skodsborg i sommermånederne og hertil sælge elektricitet fra kommunens værk – alt under forudsætning – at dette værk bliver til virkelighed.

En sådan sporvogn ville antagelig have stor betydning for vekselstrømmen fra og til kommunens mest søgte steder, så som hotellerne i Skodsborg, Nærum station, rådhuset, kirken, Ny Holte og Dronninggaards-terrænet m.m.

 Torsdag den 14. februar 1907 ordinært møde.

Formanden A.P. Hansen bød 3 nye medlemmer velkommen (nu 26 medlemmer) og meddelte, at der, inden fremsendelse af andragendet om gadekærets rensning etc. til sognerådet, var blevet afholdt et møde i sundheds- kommissionen, hvor formanden var medlem, og her fremførte han for 3. eller 4. gang de uheldige afløbsforhold som stridende mod sundhedsvedtægter, men mødte som tidligere bestemt modstand og en overraskende mistydning af loven af sundhedskommissionens formand. På grund heraf og på grund af andre uheldige forhold i sundhedskommissionen tog grundejerformanden konsekvensen heraf og udtrådte af kommissionen og sendte andragendet om vandafledningen til sognerådet.

En ny sundhedskommission er siden valgt, og den nye formand stiller sig velvilligt til vort andragende.

Et spørgsmål om det tilladelige i, at skorstensfejeren har forhøjet betalingen fra 33 til 50 øre pr. skorsten for hver rensning samt det uheldige i, at give fjeren kvittering for rensning, der ikke kan kontrolleres af grundejeren – kun delvis af brandsynet, og det ikke bliver det af mesteren, medens ansvaret derefter påhviler grundejeren, der ikke engang modtager kvittering for betalingen ønskes undersøgt nærmere.

Det vedtoges, at ingen grundejer i foreningen måtte udleje til folk, der ikke kunne præstere kvittering fra den grundejer, de fraflyttede. Tirsdag den 5. marts 1907 kl. 7 eftermiddag bestyrelsesmøde.

Der var kommet en udtømmende redegørelse fra birkedommeren angående skorstensfejeren.

En skrivelse fra nogle unavngivne beboere i Nærum med besværinger over de uheldige forhold og deres følger omkring sprøjtehuset erkend- tes berettiget og videresendtes til sognerådet.

Fra grundejerforeningens formand i Skodsborg, direktør Glückstadt, var modtaget en skrivelse fra sporvejsdirektør Faber i København, hvori denne fremsætter sine anskuelser med hensyn til en eventuel sporvognslinie fra Ny Holte til Skodsborg.

Direktør Faber dirigerer højspændingsledningen, der så vidt vides – skal gå over Nærum.

 11. april 1907 kl. 7½ aften medlemsmøde.

Formanden oplæste protokollen fra 5. marts, hvorefter Engelsen begærede ordet til sagen vedrørende sprøjtehuspladsen, da han mente sig forurettet i skrivelsen, formanden havde sendt til sognerådet. Efter en diskussion mellem formanden og Engelsen og flere medlemmer nedlagde formanden A.P. Hansen sit mandat som formand.

 17. april 1907 kl. 7½ ekstraordinær generalforsamling.

Til formand foresloges købmand Engelsen, der enstemmigt valgtes.

Til kasserer valgtes enstemmigt malermester Arentoft. Til bud valgtes N. Andreasen til at opkræve kontingentet mod en afgift af 10 øre pr medlem.

8. juli 1907 bestyrelsesmøde.

Indstilling af lygtetænder. Der var indkommet 3 ansøgninger. N. Andreasen blev enstemmigt indstillet.  Formanden L.C. Engelsen blev anmodet om at rette en forespørgsel til sognerådet, hvor langt ingeniøren var kommet med sine arbejder vedrørende kloaksagen. 

21. oktober 1907 kl. 8 bestyrelsesmøde.

Flytning af nogle gadelygter for at få mere gavn af belysningen. Anlæg af gangsti til Skodsborg vil snart være i orden. At henstille til generalforsamlingen, at man sendte et andragende til sognerådet om regulering af hjørnet på vejen ved Hotellet, samt fyldning af brønden sammesteds, og at man afholdt en stiftelsesfest den 15. nov. 1907.

Således fortsætter foreningens virksomhed med mange årlige bestyrelsesmøder, ekstraordinær generalforsamling, borgermøder og udvalgsmøder om veje og kloakker m.v.